ITA-ปี-2563 – รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ITA-2563

2.1 มีกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
2.2 บันทึกเสนอผู้บริหารขออนุญาติเผยแพร่กรอบแนวทางฯ
2.3 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2.4 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (งบดำเนินงาน)
2.5 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2563 (งบลงทุน)
2.6 มีหนังสือแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2563
2.7 มีหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
2.8 มีหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงาน
2.9 บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่แผนฯ
2.10 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับแผนฯ
2.11 มีคำสั่งมอบหมายปิดและปลดการประกาศแผนฯ
2.12 มีภาพถ่ายการปิดและปลดการประกาศแผน
2.13 มีรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563  (งบลงทุน) ทุกไตรมาส
2.14 มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ (งบดำเนินการ) ทุก 6 เดือน
2.15 มีหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.16 บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่รายงาน
2.17 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2.18 มีหลักฐานการสั่งการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ สธ 0217/ว3001  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
2.19 มีหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวพันของเจ้าหน้าที่กับผู้ค้า
2.20 บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่การสั่งการฯ
2.21 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผลการจัดซื้อจัดจ้าง
17.1 มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการให้และรับของขวัญ รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
17.2 มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
17.3 มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
17.4 มีการเผยแพร่มาตรการ(ให้และรับของขวัญ)ทางเว็บไซต์
17.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
17.6 มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(ให้และรับของขวัญ) ทุก 4 เดือน
17.7 มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
17.8 มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(ให้และรับของขวัญ)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
17.9 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
17.10 มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการเบิกจ่ายยา รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
17.11 มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
17.12 มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
17.13 มีการเผยแพร่มาตรการ(เบิกจ่ายยา)ทางเว็บไซต์
17.14 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
17.14 มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(เบิกจ่ายยา) ทุก 4 เดือน
17.15 มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
17.16 มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(เบิกจ่ายยา)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
17.17 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
17.18 มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
17.19 มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
17.20 มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
17.21 มีการเผยแพร่มาตรการ(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)ทางเว็บไซต์
17.22 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
17.23 มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) ทุก 4 เดือน
17.24 มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
17.25 มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
17.26 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
17.27 มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
17.28 มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
17.29 มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
17.30 มีการเผยแพร่มาตรการ(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)ทางเว็บไซต์
17.31 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
17.32 มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค) ทุก 4 เดือน
17.33 มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
17.34 มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
17.35 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
17.36 มีมาตการป้องกันการรับสินบนในมาตรการที่กระทรวงเน้น รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
17.37 มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
17.38 มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
17.39 มีการเผยแพร่มาตรการ(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)ทางเว็บไซต์
17.40 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
17.41 มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการตามที่กระทรวงเน้นทุก 4 เดือน
17.42 มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
17.43 มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
17.44 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์