บุคคลากร

ข้อมูลมุคคลากร

พญ.ราชรัตน์  คำสัตย์

นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เบอร์โทร. 044-756 175   โทรสาร  044-756 176