วิสัยทัศน์, พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลชุมชนของพ่อที่พอเพียง

พันธกิจ

  1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
  2. ให้บริการด้านสุขภาพโดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางที่ครอบคลุม กาย จิต สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ
  3. พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยโรงพยาบาลเป็น
  4. ส่วนหนึ่งของชุมชนที่ทำงานเชื่อมโยงสอดคล้อง ประสานกับองค์กรอื่น อปท. และชุมชน
  5. พัฒนาระบบบริการและจัดการดำเนินงานด้านสุขภาพ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โปร่งใส และตรวจสอบได้
  6. มีระบบบริการของโรงพยาบาลโดยเน้นงานเวชศาสตร์ครอบครัวได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม
  7. ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาที่หลากหลายรูปแบบทั้งในและนอกโรงพยาบาล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมทำงานกับบุคลากรสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

ค่านิยม (Core value)
สามัคคี มีวินัย นำวิชาการ บริการประทับใจ ใส่ใจชุมชน