วิสัยทัศน์, พันธกิจ

โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนของพ่อที่พอเพียงโดยยึดหลักความรู้คู่คุณธรรม

พอเพียง = ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า

ความรู้ = ได้มาตรฐาน

คุณธรรม = บริการด้วยหัวใจ

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
  2. ให้บริการด้านสุขภาพโดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางที่ครอบคลุม กาย จิต สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ
  3. พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ทำงานเชื่อมโยงสอดคล้อง ประสานกับองค์กรอื่น อปท. และชุมชน
  4. พัฒนาระบบบริการและจัดการดำเนินงานด้านสุขภาพ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โปร่งใส และตรวจสอบได้
  5. มีระบบบริการของโรงพยาบาลโดยเน้นงานเวชศาสตร์ครอบครัวได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม
  6. ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาที่หลากหลายรูปแบบทั้งในและนอกโรงพยาบาล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมทำงานกับบุคลากรสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

ค่านิยม (Core value)

สามัคคี  มีวินัย  นำวิชาการ  บริการประทับใจ  ใส่ใจชุมชน

เข็มมุ่ง

  1. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
  2. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care)