29 ธันวาคม 2019 เวลา 16:44 น. · คุณยายพูน งาสันเทียะ บ้านหนองหอย หมู่ 14 บริจาค น้ำดื่ม และข้าวสารใหม่ 2 ถุงใหญ่ สาธุขอให้ครอบครัวของท่านมีความสุขปราศจากโรคภัยครับ