องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

                    องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลประชาชน ผ่าตัดตาต้อกระจก โรคผิวหนัง คัดกรองมะเร็งลำไส้ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA)
วันนี้ (2 ตุลาคม 2563) ที่โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วยนายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และคณะ ติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 กล่าวว่า โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน HA มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) ส่งผลดีในการตรวจวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นยำ ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัวสำหรับผู้ป่วยและชุมชน เป็นแหล่งสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพร จัดตลาดนัดสีเขียว กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบำบัดยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นำยาสูดพ่นหลอดเก่ามาแลกรับยาใหม่ เป็นโรงพยาบาลสีเขียว ประหยัดพลังงาน อาทิ ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ จัดทำระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ร้อยละ 15.17 ดำเนินงานร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามโครงการ “โอบ ไออุ่น ทำความดีตามรอยพ่อของแผ่นดิน” เพิ่มคุณภาพชีวิต
                      นอกจากนี้ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น โดยร่วมกับกรมการแพทย์ จัดทำโครงการคลินิกตาต้อกระจก ในปี 2563 มีผู้รับบริการ 149 ราย ให้บริการตรวจรักษาทางไกลกับแพทย์เฉพาะทางจากสถาบันโรคผิวหนัง มีผู้รับบริการ 139 ราย คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ 44 ราย พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) และเป็นศูนย์บริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้ที่บ้าน อาทิ ที่นอนลม รถเข็นออกซิเจน บริการพาหมอไปหาผู้ป่วยให้การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง/ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน พร้อมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ บริการหมอฟันเดินดินตรวจสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยที่บ้าน บริการแพทย์แผนไทยบริการฝังเข็มและครอบแก้วโดยแพทย์เวชศาสตร์
                     นายแพทย์พงศ์เกษมกล่าวต่อว่า โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ปี 2562 จำนวน 3 รายการ รวมวงเงินงบประมาณ 2,129,000 บาท ได้แก่ 1.อาคารระบบกรองน้ำประปา กรองน้ำประปาได้ 2397.60 ลบ.ม. คิดเป็นปริมาณการกรองน้ำเข้าระบบร้อยละ 33 อยู่ระหว่างผันน้ำเข้าระบบจากระบบเชื่อมต่อเดิมน้ำผิวดินเป็นน้ำบาดาลแทน 2.อาคารอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ อบสมุนไพรได้ 668.52 ก.ก. ลดการสั่งซื้อยาสมุนไพรได้ร้อยละ 15 และ 3.อาคารอบไอน้ำสมุนไพรและอุปกรณ์ ให้บริการอบสมุนไพรจำนวน 116 คน ส่วนปีงบประมาณ 2563 ได้รับการสนับสนุนรายการก่อสร้าง 2 รายการ ได้แก่ 1.ระบบก๊าซทางการแพทย์ 32 จุด เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะเหนื่อยหอบ และภาวะพร่องออกซิเจนภายในอาคารผู้ป่วยในพิเศษ และอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 2 ธันวาคม 2563 และ 2.ปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และอาคารผู้ป่วยในพิเศษ กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 1 มกราคม 2564 และในส่วนการลงทุน และการพัฒนาทั่วไป ตลอดจนเรื่องบุคลากร ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง